1.MĒRĶIS

Izglītības projekta mērķis – sniegt 6. – 8. klašu skolēniem kvalitatīvas zināšanas par drošības jautājumiem, personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot inovatīvu un ilgtspējīgu izglītības modeli topošajiem velosipēda, mopēda un elektrisko skrejriteņu vadītājiem.

2. LAIKS

Izglītības projekts notiek 2021./2022. mācību gadā, paredzot neklātienes un klātienes mācību formu (klātienes pasākumi notiks, ja epidemioloģiskā situācija valstī to pieļaus):
no 2021. gada 06. septembra līdz 30. aprīlim – neklātienes mācību modelis;
no 2022. gada 01. maija līdz 31. maijam – klātienes mācību modelis.

3. DALĪBNIEKI

Izglītības projektā piedalās un zināšanu izvērtējumu iegūst 6. – 8. klašu skolēni.

4. ORGANIZATORI

Izglītības projektu veido un realizē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).

5. NORISE

5.1. Vispārīgie noteikumi

5.1.1. Projekta neklātienes kārta – mācības un zināšanu novērtēšana visa mācību gada laikā.
Mācību darbam piedāvātas 6 tēmas par aktuālām problēmām ceļu satiksmē, kas vistiešāk skar bērnus un jauniešus. Katras tēmas izklāsts veidots, paredzot darbu klasē un individuāli mājās. Mācību viela pakāpeniski tiek papildināta, ļaujot visa mācību gada garumā tematiski vienoti izprast satiksmes drošības jautājumus gājējiem, velosipēdu vadītājiem, mopēdu un elektrisko skrejriteņu vadītājiem. Katrai tēmai ir atvēlēts konkrēts laika periods tās apguvei un noslēguma testa risināšanai. Katra tēma noslēdzas ar 20 testa jautājumiem, kurus skolēni risina individuāli, saņemot punktus par pareizi atbildētajiem uzdevumiem. Tēmas, kurām atvēlētais laiks būs beidzies, turpmāk būs pieejamas apskatei un mācību procesam, bet noslēguma testā punkti piešķirti netiks.
Mācību viela – pēc slaidu principa ērti prezentējama gan uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles, gan aplūkojama katram dalībniekam atsevišķi savā viedierīcē. Mācību saturu skolēni var apgūt patstāvīgi vai kopā ar skolotāju, piemēram, klases stundā, sociālo zinību stundā vai kādas citas mācību jomas apguves procesā.
Skolēnu zināšanu nostiprināšanai, piedāvāti kontroluzdevumi, kas ļauj viņiem iegūt atgriezenisko saiti par mācīto vielas izpratni un reizē iegūt pieredzi testa lietošanā, kas palīdzēs veiksmīgi risināt noslēguma pārbaudījumu, iegūstot maksimāli daudz punktus. Testi skolotājiem sniedz iespēju mācību stundas laikā pārbaudīt iegūto zināšanu un prasmju kvalitāti.

5.1.2. Otrā kārta ir klātienes sacensības trim Latvijas reģioniem
Projekta vajadzībām visa Latvijas teritorija tiek sadalīta nosacīti 3 reģionos:

Rietumu reģions: Dienvidkurzemes novads, Dobeles novads, Kuldīgas novads, Liepāja, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads, Ventspils;

Centrālais reģions: Ādažu novads, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Cēsu novads, Jelgava, Jelgavas novads, Jūrmala, Ķekavas novads, Limbažu novads, Mārupes novads, Ogre, Ogres novads, Olaines novads, Rīga, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Valmiera, Valmieras novads;

Austrumu reģions: Alūksnes novads, Augšdaugavas novads, Balvu novads, Daugavpils, Gulbenes novads, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Madonas novads, Preiļu novads, Rēzekne, Rēzeknes novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Varakļānu novads.

5.1.3. Izglītības projekts notiek latviešu valodā.

5.1.4. Piekrītot dalībai izglītības projektā, skolēni apliecina, ka tie ir saskaņojuši dalību projektā ar vecākiem un saņēmuši viņu piekrišanu, ka projekta organizatori var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti izglītības projekta klātienes pasākumos bez papildus saskaņošanas. Uz projekta klātienes pasākumiem jāņem līdzi vecāku parakstīta atļauja dalībai projektā jeb skolas vadības izziņa, ka minētā atļauja ir saņemta un tā glabājas skolā.

5.1.5. Organizatori nav atbildīgi par Nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

5.1.6. Fizisko personu personas dati projekta laikā tiek apstrādāti atbilstoši mājas lapas www.gribubutmobils.lv Privātuma politikas noteikumiem.

5.1.7. Projekta organizatori ir tiesīgi diskvalificēt dalībnieku, ja tas pārkāpj projekta Nolikumu, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizskar citu dalībnieku cieņu un godu.

5.1.8. Projekta organizatori ir tiesīgi mainīt projekta norises kārtību, vismaz trīs darba dienas iepriekš par to brīdinot projekta dalībniekus.

5.1.9. CSDD patur visas tiesības, vadoties tikai no saviem ieskatiem un nepieciešamības, uz dalībnieku projekta laikā veidotā satura un materiālu, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu, bez laika un vietas ierobežojumiem.

5.2. Dalībnieku reģistrācija

5.2.1. Pedagogs, sākot ar 2021. gada 06. septembri, mājas lapā www.gribubutmobils.lv reģistrējas un reģistrē savu klasi, nosūtot katram klases skolēnam sistēmas unikālu reģistrācijas saiti (e-pastā, e-klasē, mykoob, WhatsApp utt). Reģistrācijas saite tiks izsūtīta uzaicinājumā mācību iestādēm un pedagogiem personīgi, vai pedagogs var personīgi sazināties ar projekta organizatoriem zvanot pa tālruni 26674638 vai 29252052 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: mobils@agencyvb.lv. un reģistrācijas saite tiks izsūtīta personīgi. Skolēns saņemot pedagoga uzaicinājumu un reģistrācijas saiti, reģistrējas izglītības projektam. Skolotājs, izmantojot sistēmas veidoto pedagoga profilu, seko līdzi projektam un audzēkņu sekmēm.

5.2.2. Pedagogs, kurš māca vairākās izglītības iestādēs, katrai izglītības iestādei veido savu profilu.

5.2.3. Projekta laikā radušās problēmas un uzziņu par projektu var saņemt, zvanot pa tālruni 26674638 vai 29252052 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: mobils@agencyvb.lv.

5.3. Projekta gaita un balvas par sasniegumiem

5.3.1. Izglītības projekta neklātienes kārtā piedalās visi skolēni, kas pēc pedagoga uzaicinājuma ir reģistrējušies.

5.3.2. Izglītības projekta neklātienes kārta notiek no 2021. gada 06. septembra līdz 30.aprīlim.

5.3.3. Neklātienes kārtā katras tēmas noslēgumā ir tests (20 jautājumi). Skolēns testu var pildīt vienu reizi tēmas apguves laikā (tēmas noslēguma pārbaudījuma punktu fiksēšanai ir ierobežots laiks). Katras tēmas testa kopvērtējums tiek saglabāts. Visu projekta tēmu testu punkti tiek saskaitīti, tādā veida iegūstot vērtējumu par sasniegumiem 2021./2022. mācību gada laikā. Rezultāti kļūst pieejami, katram dalībniekam un viņa pasniedzējam pēc tēmas termiņa beigām (savā projekta kontā). Dalībnieks var pārbaudīt savu iesniegto atbilžu novērtējumu un kļūdu gadījumā, censties noskaidrot līdz galam neizprasto jautājumu.

5.3.4. Izglītības projekta neklātienes un klātienes kārtā iekļauti uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamas teorētiskās un praktiskās zināšanas satiksmes drošības jautājumos, kā arī loģika un radoša domāšana. Testa uzdevumi tiek vērtēti elektroniski.

5.3.5. Izvērtējot katras tēmas 30 kvalitatīvāko zināšanu sniedzējus 6. klašu grupā, 30 skolēnus 7. klašu grupā un 30 skolēnus 8. klašu grupā, tiem tiek nodrošinātas veicināšanas balvas. Balvas tiek nogādātās tuvākajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā skolēns var saņemt savu balvu.

5.3.6. Neklātienes kārtas noslēgumā katra reģiona labākie 20 skolēni 6.klašu grupā, 20 skolēni 7. klašu grupā un 20 skolēni 8. klašu grupā kvalificējas dalībai klātienes kārtā. Katrā klātienes kārtā tiekas 60 reģiona skolēni.

5.3.7. Klātienes sacensību norises vieta ir Rīgā, Motormuzejā, mācību gada izskaņā. Klātienes sacensību norises vieta var tikt savlaicīgi mainīta, ņemot vērā ģeogrāfiski izdevīgāku pilsētu klātienes kārtas dalībniekiem, vai tas tiek darīts citu tehnisku iemeslu dēļ. Visas izmaiņas tiek paziņotas attiecīgās klātienes kārtas dalībniekiem ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms plānotā pasākuma.

5.3.8. Ņemot vērā neskaidro epidemioloģisko situāciju valstī, projekta otrās – klātienes kārtas norisei paredzēti un izstrādāti divi iespējamie modeļi:

5.3.8.1. reģionālās sacensības klātienē (katram reģionam savā laikā);

5.3.8.2. reģionālās sacensības tiešsaistē.

5.3.9. Klātienes kārtai kvalificējas reģiona 60 skolēni un viņu pedagogi. Ja neklātienes testu kopvērtējums vairākiem skolēniem ir vienāds, tad klātienes kārtai tiek aicināts skolēns, kurš īsākā laikā ir atbildējis uz testa jautājumiem (testu pildīšanas ilgums ir fiksēts neklātienes kārtas noslēgumā).

5.3.10. Ja kvalificējies klātienes kārtas skolēns kādu apsvērumu dēļ no dalības klātienes kārtā atsakās, tad organizatori aicina citu skolēnu – attiecīgi neklātienes kārtas kopvērtējumā augstāko punktu skaitu guvušo skolēnu, kurš nav kvalificējies attiecīgās kārtas sacensībām, ievērojot reģionālo un klašu grupu principu.

5.3.11. Klātienes kārtā skolēns piedalās pedagoga vai vecāka pavadībā.

5.3.12. Projekta klātienes daļas trīs uzdevumu grupas veidotas, lai veicinātu ikviena dalībnieka individuālo spēju pārbaudi, risinot gan teorētiskas zināšanas apliecinošus uzdevumus, gan arī tiktu novērtētas praktiskās iemaņas.

5.3.13. Visiem klātienes kārtas dalībniekiem tiek skaitīti punkti un noteikts viens 2021./2022. mācību gada uzvarētājs. Ja vairākiem dalībniekiem ir maksimālais vai vienāds punktu skaits, tad viņi pilda papildus uzdevumu.

5.3.14. Katrs klātienes kārtas dalībnieks saņem piemiņas suvenīrus. Katras klātienes kārtas uzvarētājs saņem īpašu balvu.

5.3.15. Noslēdzoties klātienes kārtai, 2021./2022. mācību gada izglītības projekta uzvarētājs saņem galveno balvu – Sporta veikala dāvanu karti 500 EUR vērtībā un viņa pedagogs saņem dāvanu karti 300 EUR vērtībā.

5.4. Rezultātu apstrīdēšana

Izglītības projekta dalībniekiem un pedagogiem ir tiesības rakstiski iesniegt projekta organizatoram protestu, apstrīdot neklātienes kārtas vērtējumu 2 darba dienu laikā pēc rezultātu publicēšanas un klātienes kārtā 15 minūšu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.